Zarz?dzanie obiegiem dokumentw

ineo connector apps
ineo connector apps

Po??cz swoje urz?dzenie ineo z chmur?.

Opis
Opcje

Poniewa? coraz wi?cej firm przechodzi na rozwi?zania informatyczne oparte o us?ugi dzia?aj?ce w chmurze, kluczowy sta? si? problem ??czno?ci: Czy pracownicy biurowi b?d? mogli wygodnie pod??czy? si? do urz?dzenia wielofunkcyjnego aby drukowa? lub skanowa? dokumenty bezpo?rednio do smartfona lub tabletu za pomoc? us?ugi w chmurze? Jako ?e cz?sto odpowied? by?a negatywna, firma DEVELOP wprowadzi?a ineo connector apps oferuj?ce trzy sposoby po??czenia urz?dze? wielofunkcyjnych z chmur?. A to wszystko po to, aby osi?gn?? wi?ksz? produktywno??, elastyczno?? i mobilno?? pracownikw.

Trzy najpopularniejsze us?ugi oparte o chmur? w ?rodowisku biurowym Google Apps, Evernote i Microsoft SharePoint maj? wiele zalet, ale jedn? powa?n? wad?: utrudniony dost?p do bezpo?redniego drukowania i skanowania. Ineo connector apps rozwi?zuj? wszystkie te problemy z ?atwo?ci? i oferuj? nast?puj?ce korzy?ci biznesowe o znaczeniu krytycznym:

  • Bezpo?redni dost?p do us?ug w chmurze z panelu urz?dzenia DEVELOP ineo.
  • Funkcjonalno?? pojedynczego logowania, aby zalogowa? si? do urz?dzenia i us?ug w chmurze za pomoc? jednego przy?o?enia karty.
  • Znaczna oszcz?dno?? czasu poprzez bezproblemow? ??czno?? w chmurze.

Najwa?niejsze funkcje:

  • Ineo connector apps zapewnia po??czenie pomi?dzy urz?dzeniami wielofunkcyjnymi DEVELOP ineo i popularnymi us?ugami w chmurze. Umo?liwiaj? skanowanie i przes?anie dokumentw bezpo?rednio do us?ugi znajduj?cych si? w chmurze. Dokumenty mo?na rwnie? drukowa? wygodnie bezpo?rednio z urz?dzenia wielofunkcyjnego. W ten sposb, Ineo connector apps pozwala skoncentrowa? si? na wa?niejszych zada? ni? sp?dzanie czasu na przekazywaniu dokumentw.
  • DEVELOP pozwala unikn?? marnotrawienia czasu oferuj?c pojedynczego logowania. Oznacza to, ?e wystarczy zalogowa? si? tylko raz na urz?dzeniu wielofunkcyjnym, aby mie? dost?p do wszystkich us?ug w chmurze bez konieczno?ci wprowadzania i uwierzytelnia si? na poszczeglnych platformach.


Po??cz swoje urz?dzenie ineo z chmur?.

- Finiszer zszywaj?cy FS-532
Zszywanie 2 punktowe i naro?ne, taca odbiorcza na 4200 arkuszy, dodatkowa taca wyj?cia na 300 arkuszy, automatyczne obracanie, sortowanie i grupowanie.
Opcjonalnie: modu? zszywania grzebietowego (dodatkowo sk?adanie listowe i na p?), modu? dziurkuj?cy (2/4 otwory), modu? post insertera.- Modu? dziurkuj?cy GBC GP-501
Inteligentne dziurkowanie dla opraw spiralnych, drutowych i plastikowych, coil, velo i innych.- Modu? do oprawiania ksi??ek GP-502
Uk?adanie, dziurkowanie i bindowanie ksi??ek.- Wymienny twardy dysk HD-511
- Modu? instalacyjny RH-101 do HD-511
- Zestawy dziurkuj?ce do GP-501
- R?nokolorowe elementy binduj?ce do GP-502- Bank papieru PF-706
Normalny pobr papieru, 3 kasety po 2000 arkuszy ka?da, standardowe rozmiary od A5 do SRA3, min: 95 x 139 mm, max.: 324 x 463 mm, 40-300 g/m2, gramatura dost?pna ze ?rodkowej kasety 350 g/m2.
- Bank papieru PF-703
Pr?niowy pobr papieru, pojemno?? do 5000 arkuszy (21850 arkuszy, 11300 arkuszy), standardowe rozmiary od A5 do SRA3, min: 95 x 139 mm, max.: 324 x 463 mm, 40-300 g/m2, gramatura dost?pna ze ?rodkowej kasety 350 g/m2.
- Modu? heatera HT-505 do PF-703
- Mount kit FA-501 u?ycia w PF0703 jako modu? post insertera.
Formularz kontaktowy
- pole wymagane