Aktualno?ci

Nowe urz?dzenia Develop serii ineo+ 458/558/658 wtorek, 30 sierpnia 2016

Poznaj niesamowity ?wiat koloru z nowymi produktami Develop serii ineo+

Wysoka wydajno??, niezawodno?? i jako?? - wsz?dzie tam, gdzie te wyznaczniki s? najwa?niejsze, doskonale sprawdz? si? nowe urz?dzenia Develop serii ineo+ 458/558/658. 

 

Opracowuj?c nowe rozwi?zania w dziedzinie druku kolorowego, kierujemy si? przede wszystkim trzema wyznacznikami: wysok? wydajno?ci?, niezawodno?ci? i jako?ci?, któr? mo?emy zaoferowa? u?ytkownikowi. Dzi?ki takiemu podej?ciu naszego dzia?u technologicznego mo?emy zaprezentowa? Pa?stwu zupe?nie now? ods?on? naszych flagowych produktów do kolorowego druku cyfrowego, które znajd? zastosowanie nie tylko w ?rodowisku biurowym, ale wsz?dzie tam, gdzie doskona?y kolor i wysoki stopie? niezawodno?ci maj? decyduj?ce znaczenie.

 

Wprowadzaj?c urz?dzenia Develop serii ineo+ 458/558/658, brali?my pod uwag? rosn?ce zapotrzebowanie rynku na urz?dzenia o zwi?kszonej produktywno?ci. Zupe?nie nowy podajnik dokumentów dostarczany jako wyposa?enie standardowe naszych nowych urz?dze? pozwala na szybsze skanowanie wi?kszych ilo?ci dokumentów w jednym przebiegu. Wydajno?? i niezawodno?? tego rozwi?zania zosta?y zmaksymalizowane dzi?ki ultrad?wi?kowym czujnikom znajduj?cym si? wewn?trz podajnika, które daj? nam pewno??, ?e ka?dy z umieszczonych w nim dokumentów zosta? w?a?ciwie zeskanowany.

 

Kolejnym z kierunków wskazanych nam przez u?ytkowników naszych urz?dze? by?a mo?liwo?? stworzenia niemal ka?dej pracy za pomoc? jednego urz?dzenia, co pozwala na znacz?ce zaoszcz?dzenie nie tylko czasu, ale i pieni?dzy. Seria ineo+ 458/558/658 sprawi?a, ?e sta?o si? to mo?liwe, a kompaktowe rozmiary nowych rozwi?za? doskonale wpisz? si? w charakter Pa?stwa biur i zak?adów pracy. Tworzenie materia?ów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie by?o tak proste. Zaledwie kilka klikni?? pozwoli Pa?stwu na stworzenie broszury (do 20 arkuszy obj?to?ci), zszycie czy dziurkowanie dokumentu, stworzenie sk?adanego folderu, wstawienie pracy wydrukowanej wcze?niej czy nawet z?o?enie dokumentu na Z. Szeroka gama nowych finiszerów pozwoli nam na elastyczne dopasowanie si? do Pa?stwa potrzeb, a Pa?stwu na tworzenie w profesjonalny, a zarazem prosty sposób dokumentów o nieporównywalnej jako?ci.

 

My?licie Pa?stwo, ?e tworzenie zaawansowanych prac musi i?? w parze ze skomplikowan? obs?ug?? Nie w przypadku urz?dze? Develop! Dzi?ki zupe?nie nowemu panelowi dotykowemu 10.1" obs?uga jest prostsza ni? kiedykolwiek. Rozwini?te funkcje nawigacyjne w po??czeniu z mo?liwo?ci? pe?nej personalizacji wy?wietlacza oraz proste dostosowanie sterownika do charakteru Pa?stwa pracy pozwol? na osi?gni?cie znacznych oszcz?dno?ci czasu i pieni?dzy. Kolejnym niewielkim, lecz znacz?cym dla wygody pracy rozwi?zaniem jest mo?liwo?? automatycznego pomiaru formatu papieru o niestandardowych wymiarach - praca z papierami specjalnymi wszelkiego typu jeszcze nigdy nie by?a tak prosta!

Nie bez znaczenia w przypadku opracowywania nowych urz?dze? by? równie? ich wp?yw na ?rodowisko naturalne. Dzi?ki zastosowaniu najnowszych dost?pnych technologii i sta?emu rozwojowi naszych w?asnych rozwi?za? osi?gn?li?my niesamowicie niski stopie? zu?ycia energii elektrycznej - oszcz?dzamy zatem nie tylko ?rodowisko naturalne, ale i w?asne pieni?dze. 

powrót
Formularz kontaktowy
- pole wymagane