Zarz?dzanie obiegiem dokumentw

Document Suite
Document Suite

?atwy sposób na popraw? obiegu dokumentów

Opis
Opcje

Wi?kszo?? biur, a zw?aszcza w ma?ych i ?rednich przedsi?biorstwach ma problem w poprawie obiegu dokumentw. Szczeglnie problematyczne s? procedury zwi?zane z przechwytywaniem (skanowaniem), konwertowaniem do odpowiednich formatw jak rwnie? zarz?dzania ju? zdigitalizowanmymi dokumentami w formie np. PDF. DEVELOP Document Suite rozwi?zuje ten problem. Dla ?atwiejszej integracji w typowych procesach biznesowych, oprogramowanie to zosta?o podzielone na trzy aplikacje, dzi?ki czemu zapewnia pe?n? personalizacj? w procesie skanowania i zarz?dzania dokumentami.

Papierowe dokumenty mog? by? skanowane, rozpoznawane, indeksowane i przechowywane w odpowiednich formatach plikw (np. PDF/A) i lokalizacjach bezpo?rednio z urz?dzenia wielofunkcyjnego DEVELOP ineo. Pliki ju? zeskanowane ?atwo mo?na przekszta?ca? w inne, a nawet przeszukiwa? dzi?ki wbudowanemu silnikowi rozpoznawania tekstu OCR.

Dokumenty PDF i inne pliki zarchiwizowane mog? by? edytowane, komentowane, zakre?lane, zabezpieczane i ??czone z innymi bezpo?rednio z komputera stacjonarnego to wszystko w celu poprawy wsp?pracy na dokumentach elektronicznych i usprawnienia procesw komunikacji.

Najwa?niejsze funkcje:

  • Document Suite jest idealny dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, ktre chc? uporz?dkowa? dokumenty, tworzy? obiegu dokumentw i zarz?dza? nimi bezpo?rednio za pomoc? zestawu dedykowanych aplikacji.
  • U?ytkownicy nie musz? ju? ponownie przepisywa? lub odwzorowywa? zawarto?? papierowych dokumentw i plikw PDF automatyczne rozpoznawanie tekstu rozwi?zuje problem d?ugotrwa?ego i mozolnego odtwarzania dokumentw.
  • ?atwe tworzenie spersonalizowanych obiegw dokumentw bezpo?rednio na urz?dzeniu wielofunkcyjnym sprawia, ?e ka?dy u?ytkownik b?dzie posiada? swj indywidualny interfejs u?ytkownika bez wsparcia dzia?u IT przy wdro?eniu na wszystkich urz?dzeniach wielofunkcyjnych DEVELOP ineo.
  • Kompleksowe rozwi?zanie, ktre jest ?atwe w instalacji, zrozumieniu i obs?ugi.


?atwy sposb na popraw? obiegu dokumentw

- Finiszer zszywaj?cy FS-532
Zszywanie 2 punktowe i naro?ne, taca odbiorcza na 4200 arkuszy, dodatkowa taca wyj?cia na 300 arkuszy, automatyczne obracanie, sortowanie i grupowanie.
Opcjonalnie: modu? zszywania grzebietowego (dodatkowo sk?adanie listowe i na p?), modu? dziurkuj?cy (2/4 otwory), modu? post insertera.- Modu? dziurkuj?cy GBC GP-501
Inteligentne dziurkowanie dla opraw spiralnych, drutowych i plastikowych, coil, velo i innych.- Modu? do oprawiania ksi??ek GP-502
Uk?adanie, dziurkowanie i bindowanie ksi??ek.- Wymienny twardy dysk HD-511
- Modu? instalacyjny RH-101 do HD-511
- Zestawy dziurkuj?ce do GP-501
- R?nokolorowe elementy binduj?ce do GP-502- Bank papieru PF-706
Normalny pobr papieru, 3 kasety po 2000 arkuszy ka?da, standardowe rozmiary od A5 do SRA3, min: 95 x 139 mm, max.: 324 x 463 mm, 40-300 g/m2, gramatura dost?pna ze ?rodkowej kasety 350 g/m2.
- Bank papieru PF-703
Pr?niowy pobr papieru, pojemno?? do 5000 arkuszy (21850 arkuszy, 11300 arkuszy), standardowe rozmiary od A5 do SRA3, min: 95 x 139 mm, max.: 324 x 463 mm, 40-300 g/m2, gramatura dost?pna ze ?rodkowej kasety 350 g/m2.
- Modu? heatera HT-505 do PF-703
- Mount kit FA-501 u?ycia w PF0703 jako modu? post insertera.
Formularz kontaktowy
- pole wymagane